Thời hạn sử dụng của chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bao lâu?

Thời hạn sử dụng của chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bao lâu?

14 Aug 2020

Thời hạn sử dụng của chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bao lâu?

http://ngonnguungdung.com/chung-chi-ngoai-ngu/thoi-han-su-dung-cua-chung-chi-tieng-anh-b1-la-bao-lau-a142.html
Tại Điều 3 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT có quy định như sau:
- Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.
- Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.
Như vậy thời hạn sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ sẽ do đơn vị sử dụng chứng chỉ quy định tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu công việc. Do đó mà chứng chỉ của bạn từ năm 2018 có được chấp nhận hay không sẽ do đơn vị tuyển dụng quyết định.
( Chi tiết xem tại: Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT)